OM

”Välbefinnande är en färdighet, inte ett tillstånd”

Om vi verkligen är seriösa med fysisk träning och personlig utveckling – och med seriös menas här att på ett ärligt, öppet och engagerat sätt göra något som är praktiskt, instinktivt och vitalt såväl långsiktigt som kortsiktigt – så måste vi gå tillbaka till våra rötter.
Om det ska kvala in under ”seriöst” är det också viktigt att den utveckling som sker smittar av sig på det övriga livet – att jag ökar min smidighet, min energi, mitt engagemang, min sinnesförmåga etc även i mitt vardagliga liv. Inte bara på ett träningspass.
Det är 10 miljoner år av utveckling som art vi borde ha som vind i seglen i vår aktivitet och i vår vila, inte trender som bygger på kortsiktiga, ytliga, marknadsekonomiska, rekreativa eller stagnerade mål. Verkliga behov kontra illusioner.
Med detta sagt finns det mängder av givande och välfungerande träningsmetoder i sin egen kontext.

Hur skulle det vara att överge allt det vi normalt har med oss i vår träning för prestation och fitness? ”Allt” innebär här prylar, platser och mindset.
Allt vi verkligen behöver är en livsmiljö (habitat), terräng, gravitation, rörelsemoment och några mänskliga kroppar. Vilken utgångspunkt för rörelse och liv!
Vi börjar med enkla former, rörelsekedjor och rörelser som med tiden naturligt blir mer komplexa och kompetenta.
Här har vi en fantastisk utgångspunkt för utveckling fysiskt, mentalt, socialt och personligt då allt detta är integrerat även i den kompetens som borde genomsyra mänsklig rörelsekapacitet.

Homo Sapiens är unik. Hon har en helt unik fysiologi. En biologi som utvecklats och finslipats under åtminstone 2 miljoner år. Sådana fakta som att vi kan svettas, gå på två ben och vistas under vatten är faktiskt unikt och betyder att vi kan använda vår fysik på särskilda sätt jämfört med andra arter. Vi har också beteendemässiga egenskaper som är knutna till vår biologi. Vi har en unik förmåga att vokalisera och skapa språk som är möjligt genom våra utvecklade stämband, hals, tunga och mun.

Idag ser vi oss främst som ”kulturella varelser” istället för däggdjur. Trots detta har vi 99,99 % av vår genetik gemensam med schimpanser.
Alla välfärdsproblem – vilka utgör majoriteten av dagens ohälsa – är orsakade av oss själva, eller rättare sagt våra nuvarande levnadsmönster. Mycket av detta beror på att vi förlorat kontakten med vår egen biologi och våra äkta artspecifika behov.

”Träning är valbar. Naturlig rörelse däremot – är vital”

naturligrörelse

Genom att bli medvetna om våra särdrag och vår egen historia har vi också möjlighet att utveckla och återfå de fantastiska förmågor som vi fortfarande har inom oss, som vi är gjorda för att leva ut och förverkliga.

I träningssammanhang talas det ibland om ”naturlig rörelse”. Men vad menas egentligen med det?
Är inte all rörelse naturlig?
För att förtydliga detta kan vi i Evotraining försöka definiera det så här;

Naturlig rörelse är ett resultat av den evolution människan genomgått (och självklart fortfarande är del i). Det är ett resultat av att leva och överleva i naturen under långa tidsperioder. Denna typ av rörelse är tätt förknippad med vår biologi.
Människans biologi innebär att vi har en gemensam historisk bakgrund som art vilken har givit oss en särskild morfologi, anatomi, fysiologi och ett typiskt beteende jämfört med andra arter. Mänsklig naturlig rörelse blir i det här sammanhanget de aktiviteter, beteenden, och rörelsemönster som vår kropp och hjärna utvecklats för under miljontals år.

Naturlig rörelse kan alltså sägas vara rörelse enligt den princip som för arten utvecklats genom evolutionen.
Det blir tydligare när vi ser på andra arter. Vad är naturlig rörelse för, till exempel, en tiger? Det är ju självklart att röra sig som just en tiger, eller hur? Var kommer dess rörelsemönster och färdigheter ifrån? Jo från den evolution och utveckling som är specifik för just arten av kattdjur som tigrar ingår i.
För att leva och överleva krävs att individen är vital. Vi ser inte tigrar träna burpees, knäböj eller upphopp för att upprätthålla och träna denna vitalitet. Vi ser dem inte heller dela upp träning i styrketräning, kondition och rörlighet. Nej, sättet de upprätthåller sina förmågor är att göra det tigrar är gjorda för att göra. De rör sig som tigrar.

På samma sätt är det med människan. Problemet är att träning och rekreation har blivit en del av konsumtionssamhället och att vi då köper produkter och träningspass som inte har något med våra egna praktiska behov och förmågor att göra.

Slutsatsen om vad ”naturlig rörelse” är måste dock vara att den – trots att det finns ytterst artspecifika principer – högst individuell. Eftersom vi alla kommer från olika bakgrund, lever på olika platser och har olika behov. ”Naturlig rörelse” definieras av oss som art men framförallt av dig som individ.
Med olika träningsmetoder, tränare och lärare kan du få hjälp med att hitta effektivare och mer lustfyllda sätt att använda din kropp. Sedan är det upp till dig att lära dig använda det du lärt dig i just det habitat (levnadsplats) där du befinner dig.
När du gjort det kan du kalla det precis vad du vill.

”Fit” & vältränad

Att vara ”fit” och vältränad är på ett sätt en förutsättning för fysisk aktivitet. Men samtidigt är det ju så att det är själva den fysiska aktiviteten som gör en ”fit” och vältränad.
Med andra ord: du behöver inte vara vältränad för naturlig rörelse. Tvärtom – du behöver naturlig rörelse för att bli – och hålla dig – vältränad.

Evolutionär fitness

FB_IMG_1552598424745

Det intressanta i sammanhanget är att termen ”fitness” inom evolutionsläran inte alls har någonting med träning att göra. Istället handlar det där om anpassningsförmåga och resurser. Den som bäst kan anpassa sig med minst energiförbrukning har fördel evolutionärt. Det är den individens gener som kommer att bäras vidare och i framtiden utvecklas. Talar vi här rörelseförmåga innebär det att den som kan röra sig bäst med minst energiförbrukning säkrast kommer att ha en evolutionär fördel.
”Survival of the fittest” handlar ju då egentligen om betydligt fler saker än muskler och kondition, även om dessa två ingår i termen.

Det är stor skillnad på träning för fitness/estetik/tävling/kortsiktiga mål och rörelse för vitalitet/prestation/helhet och långsiktig vitalitet. Många tränar idag efter den första devisen. Utan att själva vara medvetna om det.
Många av våra val går på vana och på det utbud som presenteras för oss.
Inte alltid är det våra verkliga behov som blir tillgodosedda.
Monotoni är skadligt vare sig det rör sig om stillasittande eller aktivitet.

Vad man än tycker om det så bör utgångspunkten för både rörelse, relationer och föda vara den fysik och fysiologi som vi under hela vår historia utvecklat. Genom att förstå våra instinkter och hur träning och rörelse dramatiskt påverkar vårt inre – fysiskt och mentalt – så kan vi fortsätta att utveckla våra förmågor med åren. Inte avveckla dem.
När vi fysiskt har energi och mår bra fungerar vi även väl mentalt, relationsmässigt och känslomässigt.

Parts

Approach

Evolutionsbaserad

Krypa, gå, springa, rulla, klättra, hoppa, simma, lyfta, dra, sitta, ligga, kasta, fånga, slå, sparka, greppa & hålla.
Människans sätt att röra sig – och behovet därav har inte ändrats på åtminstone 200 000 år. Det finns kvalitativt och principmässigt ”rätt” och ”fel” utifrån detta perspektiv. Vi är exempelvis inte gjorda för monotoni – vare sig det handlar om stillasittande, ensidig träning eller mental under- /överstimulans.
Detta inkluderar kvaliteten – alltså på vilket sätt vi utför en rörelse – och inte minst i vilken utsträckning – hur ofta, i vilket tempo och med vilken belastning.
Inte sällan syftar träning idag till estetik (vikt & utseende), stresshantering och/eller ett masochistiskt förhållningssätt som undermedveten bestraffning för alltför mycket stillasittande och kaloristinn vardag. Det är en mycket dålig utgångspunkt för att kultivera och bejaka god rörelse, utveckling och långsiktig vitalitet.

Knutet till fysisk rörelse är naturligtvis näringslära. Även om vi inte går in på mikronutrienter så står vi för ett evolutionsperspektiv på mat och näring. Ett större näringsintag genom ex jakt är ur detta perspektiv knutet till en större energimässig insats genom just jakten (spårning, smygande, löpning, gång, gömmande, fokus) såsom den utfördes förr.
På inget vis har vi några idealbilder av stenåldern, tvärtom – livet var fyllt av faror och umbäranden. Men i enlighet med senare forskning har den civiliserade människan också en mängd fördomar om hur ursprungskulturer levt och lever. I just detta exempel är ju proportionen mellan det näringsintag vi har relativt insatsen att införskaffa födan viktig att förstå. Välfärdsproblem beror på just VÄLFÄRD. Idag kan vi sitta på rumpan dagarna i ända och inta extrema mängder föda av orsaker som inte har med näring att göra.
Med andra ord har vi förlorat dessa vitala proportioner i livet.
Människans hälsa är så starkt knuten till hennes rörelseförmåga.
Rörelse är liv.

Praktisk

De förmågor vi tränar och utvecklar ska vara praktiskt användbara.
För oss själva och för andra. I vardagen innebär detta kanske att kunna bära saker, bära ditt barn eller barnbarn, böja sig och röra sig och sitta effektivt. Men det innebär också att ha kapacitet och kompetens nog när något utöver det vanliga händer. Att hjälpa dig själv och andra. Att leda dig själv och andra.
Detta kan innebära att bära någon som inte kan röra sig. Att dra upp någon ur vattnet. Att kunna utföra HLR/Första Hjälpen. Att kunna orientera sig i okänd terräng. Att ensam eller tillsammans med andra förhindra oförrätter som pågår.
Denna kompetens är tidlös och påverkar det egna självförtroendet, tilliten till andra människor och skapar nytta för samhället vi är en del av.

I stället för att fokusera på enskilda tekniker eller träna specifika egenskaper som muskulär styrka eller uthållighet så vänder vi i Evotraining på den processen;
genom kvalitativt riktiga rörelsekedjor (inom vilka enskilda tekniker kan ingå) får vi de andra egenskaperna på köpet efterhand. Vi blir starkare och vi blir uthålligare. Men framförallt blir vi rörligare direkt från start både i terräng och i vår egen kropp.
Naturlig träning är ju egentligen det vi borde ha gjort var dag om vi ser evolutionsmässigt på våra liv.
Då bör vi fråga oss vad det är vi borde ha gjort var dag.

Instinktiv

Rörelse är instinktiv. Teknik är inlärd. Kombinerar vi dessa kan vi bli effektivare.
Genom att lära oss teknik kan vi förvandla och raffinera våra instinkter till verkliga förmågor.
Detta tränas speciellt väl i Kamp-Lek/Roughhousing och våra partnerövningar. Även om kontexten är trygg och lekfull finns en tydlig intention och en successivt ökande stimuli/stressnivå som över tid slipar bort ineffektiva instinktiva strategier.
Ett bra exempel är hur de flesta moderna människor ”fryser till” då de blir chockade, rädda eller överraskade. Detta är en överlevnadsinstinkt som syftar till att inte synas eller höras (stanna blick stilla) så att rovdjur, fiender och andra faror inte upptäcker oss i terrängen. Det är dock inte en god strategi om vi ska kunna hantera kraft/våld som riktas mot oss på nära håll – vare sig det är en bil som är på väg mot oss eller någon som oprovocerad attackerar oss.

Den här delen kopplar starkt till vår förmåga att hantera stress och utvecklar just den förmågan i vardagen.

Effektiv

Hög effektivitet innebär att få ut så mycket i en rörelse med så liten input som möjligt. Rörelsen i sig blir energisnål då vi blir bra på att använda den externa rörelseenergin vi har då vår kropp är på väg någonstans. Istället för att stanna upp och starta om, är det effektivare att utnyttja den kraft man redan har i en rörelse in i nästa.
Det kräver övning och god teknik som skapar färdigheter som är både hållbara och skadefria.

Anpassningsbar

Rörelse sker i en kontext/miljö. Rörelsens art och utförande beror på denna kontext/miljö. Går vi alltid i skor med tjock sula på helt platta underlag, ja – då är det just det vi kommer bli bra på. Vi kommer INTE bli så bra på att röra oss i ojämn terräng barfota. Det senare är extremt vitalt för att bibehålla balans och rörelsekapacitet.

Olika kontexter kan vara; underlag, dag/natt, klimat & årstid, skog/stad.
Vi övar upp vår anpassningsförmåga då vi rör på oss under olika förhållanden.
Principen är densamma men tillämpningarna många.

Kollaborativ

Människan är en social varelse. Evolutionsmässigt är vi där vi är idag mycket på grund av vår samarbets- och kommunikationsförmåga.
Evotraining är inte en egoistisk form av fitness. Tvärtom.

Många av övningarna vi arbetar med börjar solo för att med tiden utföras i par och sedan i grupp. Vissa övningar kan bara klaras genom samarbete.
Även om alla har olika behov och ambitionsnivåer så försöker vi att alltid vara inkluderande. Vi hjälper varandra. Mycket av den praktiska träningen bygger på just feedback från en träningspartner så att vi tillsammans blir bättre och utvecklas. Den praktiska träningen kan definitivt utföras solo eller tillsammans med andra, men intentionen är social.

Ensam kan ibland vara stark, men det är ändå så att en grupp kan genomföra sådant som en ensam människa aldrig skulle klara av.

Ospecifik

All elitträning är skadlig på lång sikt.
Vårt mål är att vara all-round och att utveckla och bibehålla väl avvägda delar i rörelseträning för långsiktig vitalitet. Med den grunden kan den som så önskar specialisera sig och fokusera på tävling eller elitnivå med en helt annan grundnivå än innan.

Ekologisk
ekorör

”…civilized human beings are alarmingly ignorant of the fact that they are continuous with their natural surroundings. It is as necessary to have air, water, plants, insects, birds, fish and mammals as it is to have brains, hearts, lungs and stomachs. The former are our external organs in the same way the latter are our internal organs.”

  • Alan Watts – “Does it Matter” 1970

Detta är verkligen grunden i allting vi gör. Att återknyta till naturen är något av det viktigaste vi och värdefulla vi kan göra för oss själva och våra barn. Med ”naturen” menar vi också oss själva, eftersom vi människor är lika mycket innevånare på den här planeten som fåglar, hjortar och insekter. Det är allt för lätt att glömma bort i den moderna kontexten, som ju endast utgör en bråkdel av människans historia här på jorden. Den moderna synen – som egentligen präglas av isolation och ständig tillväxt – har naturligtvis lett oss fram till en punkt i vår arts historia där vi måste lägga om kurs. Genom att åter skapa sunda och starka relationer med naturen, varandra och inte minst oss själva kommer gradvis insikterna som styr våra vardagsval i en hållbarare riktning. Miljömässigt, relationsmässigt och hälsomässigt.

Även om vi har träningspass inomhus så är det optimala att röra på sig utomhus oavsett klimat och väderlek. Genom årstider och väder ute i naturen får vi stimuli som är hälsosam. De flesta upplever dessutom en känsla av lugn och välbefinnande bara av att vistas mitt i naturen, vilket idag även är välbelagt inom medicinsk forskning.

Du kan läsa mer om hur systemet och den praktiska träningen är uppbyggd under fliken TRÄNING

Bakgrunden

Detta bildspel kräver JavaScript.

Evotraining är skapat och utvecklat av Paul Silfverstråle, tillsammans med hjälp och inspiration från en mängd människor inom träningslära, fysiologi, biologi, psykologi, pedagogik, arkeologi och evolutionslära.
Paul har 20 års erfarenhet som terapeut i traditionell kinesisk medicin/akupunktur och över 30 års erfarenhet av kampkonst, självförsvar och rörelsesystem med bl a 6 EM guld i bagaget.

”Systemet började ta form, för många år sedan, då insikten om att viss typ av rörelse fattades hos de patienter som uppsökte mig på min akupunkturklinik. Den befintliga rehab och träning de genomgick verkade ofta godtycklig, allt för specifik och siktade främst in sig på de akuta symtomen men gjorde mycket lite eller ingenting åt det som skapat det aktuella problemet. Inte heller mina egna akupunkturbehandlingar räckte på lång sikt då personerna kom tillbaka med samma eller liknande problem efter en tid. Så jag tänkte att behandling är fantastiskt för att ”knuta upp knuten”. Men vi behöver göra saker som förebygger och återskapar goda funktioner och relationer i vår egen kropp.
Ofta är det saker som ligger utanför bekvämlighetszonen, då de problem vi oftast har idag är resultat av just det liv vi lever var dag.

En mening jag ofta hörde på kliniken var: ”Jag förstår inte varför jag har det här besväret…Jag har ju inte gjort något annorlunda än vad jag brukar göra.”
Spot on!”

If you don´t use it, you loose it

”Så jag började gå ut med kunderna. Titta på hur de rörde sig, eller inte kunde röra sig. Och insåg att det mesta handlar om monotoni i vardagen; sittande, stående, terminalarbete etc. eller monotoni i träning som resulterar i antingen överträningssyndrom eller kroniska inflammationer pga ensidighet. Det sistnämnda hade jag själv stor erfarenhet av.

Det första jag började arbeta med var olika former av medveten andningsteknik för att reglera nervsystemets normalläge hos kunderna. Fysiologiskt började jag även använda mig av arketypiska rörelser och positioner ex – ”Dead Hang, ”Full Squat” och ”Shin Box”. Även om jag anade det så blev jag först förvånad hur många av mina kunders problem som löste sig bara genom att få upp normal ledrörlighet och hållning genom konsekvent utförande av rörelserna. Jag fortsatte att utveckla övningarna till rullningar och markrörelse vilket blev starten för själva träningssystemet.

Personligen är jag helst ute i naturen när jag tränar, men rörelserna går självklart att tillämpa i alla miljöer inklusive gym, hemma eller i stadsmiljö.

I det här arbetet har jag själv upptäckt nya delar av min egen kapacitet och rörlighet. Det är en ynnest att arbeta med något som faktiskt ökar förståelsen för mig själv och det sammanhang i vilket jag ingår plus ökad kapacitet trots att jag blir äldre.
Dessutom är det så otroligt roligt!

Idag är Evotraining uppbyggt rund en ryggrad i tre olika progressiva utbildnings-steg för den som själv vill gå djupare, bli instruktör eller lära ut professionellt. Avknoppningar från den stammen är dels specifika fysiska färdigheter ex vattenträning, kamp-lek och /eller riktat mot specifika arbetsområden ex organisation/företag eller utökade redskap för den som är terapeut.

Basen är dock den regelbundna träning och utforskandet vi ägnar oss åt varje vecka tillsammans och dagligen på egen hand.

Är du nyfiken?

Då är du Varmt välkommen!”

evovinge